โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในสถานที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

    2024-02-10 00:19:45
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ในสถานที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารสวนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานที่ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และบุคลากรกองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ร่วมในพิธีเปิด โดยมี นางสาวสุดปรารถนา ศรีทองคำ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด อบจ. // กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการ ฯ โครงการฝึกอบรมฯ มีการบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับแผนการป้องกันอัคคีภัย การฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ในการเผชิญเหตุ การระงับเหตุ วิธีการอพยพหนีไฟ และการซ้อมแผนอพยพหนีไฟ (จําลองสถานการณ์จริง) ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในการป้องกันและบรรเทาความเสียหายหรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากอัคคีภัย โดยมีนายเกรียงไกร ไชยมิตร นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ และบุคลากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.สงขลา (ซึ่งได้รับการอนุญาตให้เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฏกระทรวง พ.ศ.2555 จากกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พร้อมนำฝึกปฏิบัติการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา