การประชุมเตรียมข้อมูลการจัดกิจกรรมโครงการ ASEAN Heritage Train - Enhancing connectivity towards cultural diversity

    2024-02-10 00:24:21
    การประชุมเตรียมข้อมูลการจัดกิจกรรมโครงการ ASEAN Heritage Train - Enhancing connectivity towards cultural diversity วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นประธานในการประชุมเตรียมข้อมูลการจัดกิจกรรมโครงการ ASEAN Heritage Train - Enhancing connectivity towards cultural diversity พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม ทั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา ดังนี้ 1.รูปแบบการจัดกิจกรรมภายในจังหวัดสงขลา - ด้านวิทยาการอาหาร - ด้านศิลปหัตถกรรม - ด้านการศิลปะการแสดง 2.โรงแรมที่จะสำรวจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าพัก ประมาณ 40 ห้อง ได้แก่ - The Bed Vacation Rajmangala - Centara Hat Yai - Crystal Hat Yai - S Hat Yai 3. การเดินทางการผ่านแดนและพิธีศุลกากร 4. ผู้เข้าร่วมสำรวจสถานที่จัดกิจกรรม ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 21 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม และผู้แทนกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม สหพันธ์รัฐมาเลเซีย ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว และกระทรวงการท่องเที่ยว ศิลปะและวัฒนธรรม สหพันธ์รัฐมาเลเซีย กำหนดกิจกรรมโครงการ ASEAN Heritage Train - Enhancing connectivity towards cultural diversity ระหว่างวันที่ 9 - 26 กรกฎาคม 2567 ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และสหพันธรัฐมาเลเซีย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้การเดินทางโดยรถไฟผ่านเส้นทางมรดกทางวัฒนธรรมทั้ง 3 ประเทศ จัดกิจกรรมด้านศิลปหัตถกรรม การปรุงอาหาร และการแสดงร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศละ 3 คน จากสาขาศิลปหัตถกรรม การปรุงอาหาร และศิลปะการแสดง สาขาละ 1 คน รวม 30 คน พื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการในประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดหนองคาย ประตูสู่ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร นครแห่ง Street Food จังหวัดเพชรบุรี เมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหาร และจังหวัดสงขลา (ระหว่างวันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2567) เมืองที่มีศักยภาพในการเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารของยูเนสโกต่อไปในอนาคต ภาพ : สำนักงานเลขานุการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา