อบจ.สงขลา ร่วมการแถลงข่าว ’’งานวันสงขลา ประจำปี 2567”

    2024-03-04 18:26:53
    วันนี้ (4 มี.ค. 67) ที่ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการแถลงข่าว ’’งานวันสงขลา ประจำปี 2567” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา เพื่อร่วมระลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาเมืองสงขลา และบรรพชนคนสงขลา เผยแพร่อัตลักษณ์คนสงขลา ส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน ตลอดจนสร้างความรักความสามัคคี สร้างความร่วมมือในการอนุรักษ์ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้และของจังหวัดสงขลา พร้อมทั้งกระจายรายได้แก่ประชาชนคนสงขลา พร้อมด้วยนางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และอาจารย์ สีบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการแถลงข่าว เมืองสงขลาในอดีตเป็นเมืองสําคัญเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยาวนาน จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า เมืองสงขลาย้ายสถานที่ตั้งเมืองมาแล้ว 3 ครั้ง โดยเริ่มจากเมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง ซึ่งปรากฏหลักฐานทางโบราณสถานและโบราณวัตถุหลายแห่ง แต่บ้านเมืองถูกทําลายจากภัยสงคราจนหมดสิ้น จึงย้ายเมืองมาตั้งที่ฝั่งแหลมสน แต่ต้องประสบปัญหาขาดแคลนน้ำและลักษณะภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ลาดชัน ไม่มีพื้นที่ราบเพียงพอในการขยายเมืองจึงย้ายเมืองมาอยู่ฝั่งบ่อยาง ซึ่งเป็นเมืองสงขลาในปัจจุบัน ในสมัยรัชกาลที่ 3 และในประชุมพงศาวดารได้ระบุข้อความตอนหนึ่งว่า “ครั้น ณ วันศุกร์ เดือน 4 ขึ้น 10 ค่ำ เวลาเช้าเก้าโมง 1 กับ 10 นาที ได้กฤกษ์ พระยาสงขลา (เถี้ยนเส้ง) กับพระครูอัษฎาจารย์พราหมณ์ ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา เป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏอยู่จนทุกวันนี้” ซึ่งปฏิทินสุริยคติตรงกับวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2358 และชาวสงขลาได้จัดงานสมโภชหลักเมืองเป็นประจําทุกปี ทั้งนี้ ปี พ.ศ.2567 จังหวัดสงขลา ครบ 182 ปี ของการย้ายเมืองจากฝั่งแหลมสนมาอยู่ฝั่งบ่อยาง จึงกําหนดให้จัดกิจกรรมวันสงขลา สืบเนื่องมาจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์พบว่า สมัยรัชกาลที่ 3 ได้พระราชทานเทียนและไม้ชัยพฤกษ์เป็นสิริมงคลแก่เมืองสงขลา สะท้อนความสำคัญของเมืองสงขลาในฐานะหัวเมืองทางภาคใต้ และศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม เป็นประธาน และได้ประชุมร่วมกับผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมศิลปากร ราชบัณฑิตยสภา และสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาหลายช่วงอายุคน แสดงให้เห็นถึงความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเมืองสงขลา จึงเห็นสมควรจัดให้มีวันสงขลา โดยกําหนดให้วันที่ 10 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสงขลา ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา