นายกไพเจน เข้าพบรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปรึกษาด้านงบประมาณ ในโครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง (รถไฟฟ้า โมโนเรล)

    2024-03-05 12:46:10
    วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวภพภร ทองคณารักษ์ ผู้อำนวยการกองผังเมือง และที่ปรึกษาโครงการฯ เข้าพบ นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อปรึกษาฯ ด้านงบประมาณ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท้องถิ่น ณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาขอเข้าพบเพื่อนำเสนอรายละเอียดโครงการฯ และปรึกษาหารือด้านระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ ซึ่งอยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาพ : กองผังเมือง ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา