อบจ.สงขลา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรและอำเภคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2567

    2024-03-10 14:54:46
    วันนี้ (9 มี.ค. 67) ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้ารับเกียรติบัตรองค์กรและอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เนื่องในวันสงขลา 10 มีนาคม 2567 เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมคุณธรรม การทำความดี ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย โดยเฉพาะภาครัฐ ในการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างขีดความสามารของของกลไก รวมถึงให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมส่งเสริมการเรียนรู้ และการพัฒนาศักยภาพคนและองค์กรเครือข่าย เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งมีองค์กรและอำเภอคุณธรรม เข้ารับเกียรติบัตร จำนวน 46 องค์กร จำแนกเป็น ระดับส่งเสริมคุณธรรม 20 องค์กร ระดับพัฒนาคุณธรรม 4 องค์กร ระดับคุณธรรมต้นแบบ 22 องค์กร และอำเภอคุณธรรม ระดับคุณธรรมต้นแบบทั้ง 16 อำเภอ โดยมีนายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร สำหรับการมอบเกียรติบัตรดังกล่าว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายหลักของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรม แห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) คือ "คนไทยมีพฤติกรรมที่สะท้อน การมีคุณธรรม "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญ" มุ่งสู่สังคมคุณธรรมที่คนไทยอยู่ร่วมกันด้วยความสมานฉันท์ ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทย ที่ดีงาม และประเทศไทยปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ" ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา