อบจ.สงขลา หนุนมะม่วงเบาสงขลา เปิดงาน “ชิมม่วงเบา เที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร” ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2567

    2024-03-10 14:59:59
    วันที่ 9 มีนาคม 2567 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสิงหนคร อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการจัดงาน “ชิมม่วงเบา เที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร” ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2567 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรมะม่วงเบาที่มีชื่อเสียงของอำเภอสิงหนคร และสถานที่ท่องเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร ซึ่งเป็นโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของการกำเนิดเมืองสงขลา ให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้รู้จัก ตลอดจนกระตุ้นให้เดินทางมาเที่ยวชมและลิ้มลองรสชาติผลผลิต ผลิตภัณฑ์มะม่วงเบาสิงหนคร พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // นายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร เขตเลือกตั้งที่ 2 // นายปรีชาพงศ์ วงศ์พระจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสทิงพระ // ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสิงหนคร และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายธัญญวัฒน์ วัตตธรรม ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) // กล่าวต้อนรับ นายอติราช หวันปรัตน์ รองนายกเทศมนตรีเมืองสิงหนคร // กล่าวสนับสนุน นายจตุพร เขียวเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 1 อำเภอสิงหนคร // กล่าวรายงาน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวตอนหนึ่งว่า สำหรับการจัดงานดังกล่าวนับเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยใช้การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มการใช้จ่ายของภาคประชาชน ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ และผลผลิตมะม่วงเบาสงขลา ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่เกษตรกรและชาวอำเภอสิงหนคร สำหรับภายในงาน “ชิมม่วงเบา เที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร” จัดให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของดีอำเภอสิงหนคร จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน , กลุ่มเกษตรกร , การแสดงคอนเสิร์ต และกิจกรรมเที่ยวเมืองเก่าสิงหนคร โดยรถรางนำชมโบราณสถานต่าง ๆ ภายในอำเภอเมืองสิงหนคร ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา