อบจ.สงขลา ร่วมพิธีเปิดงาน “วันสงขลา” ย้อนระลึกถึงการสถาปนาเมืองสงขลา

    2024-03-11 13:47:05
    ช่วงค่ำวันนี้ (10 มีนาคม 2567) นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษา นายก อบจ.สงขลา ร่วมในพิธี เปิดงาน "วันสงขลา" โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วันสงขลา” พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด ข้าราชการ หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สมาคม เครือข่ายภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษาและคณะกรรมการจัดงาน ร่วมในพิธีเปิด ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา​ ร่วมกับ​ จังหวัดสงขลา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และภาคีเครือข่าย ร่วมกันจัดงาน "วันสงขลา" ในวันที่ 10 มีนาคมของทุกปี ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรัก ความสามัคคีของประชาชนใน จังหวัดสงขลา ที่ให้ความสำคัญกับวันสงขลา ตรงกับวันที่ 10 มีนาคม เป็นวันที่ได้เชิญหลักไม้ชัยพฤกษ์ลงฝังไว้ที่กลางเมืองสงขลา ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ปรากฏจนทุกวันนี้ คนสงขลาทุกคนให้ความสำคัญกับวันสงขลาและร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีๆ ให้เกิดขึ้นกับจังหวัดสงขลา ซึ่งจะทำให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์และความผูกพันในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งนำไปสู่สังคมที่มีความมั่นคงและยั่งยืน มีความเอื้ออาทร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข นอกจากนี้การจัดงาน "วันสงขลา" ยังมีส่วนช่วยในการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชน ซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดสงขลาอีกด้วย #วันสงขลา #สำนึกรักบ้านเกิด #สมโภชเสาหลักเมืองสงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา