อบจ.สงขลา เดินหน้าพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผ่านโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2

    2024-03-11 13:54:20
    ช่วงเช้าวันนี้ (11 มี.ค. 67) นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาชิกสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วม นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ปัจจุบันสังคมไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นที่ผู้สูงอายุจะต้องพัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นผู้สูงวัยที่ทันต่อเหตุการณ์ดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือสังคมได้ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุในรูปแบบของชมรม เป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อให้สมาชิกได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมและชุมชนท้องถิ่น "กิจกรรมการอบรมครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา มีภารกิจร่วมกันที่จะต้องส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พัฒนาแนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และเพิ่มบทบาทเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็งตามวัตถุประสงค์ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมการอบรมจะทำให้ทุกท่านได้เรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะอย่างมีความสุขและเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ" ด้าน นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ) เป็นโครงการที่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมเครือช่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ดำเนินการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน ระยะเวลาอบรมรุ่นละ 2 วัน กลุ่มผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย แกนนำผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา คณะกรรมการสมาคมเครือข่ายสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาจาก 10 อำเภอของจังหวัดสงขลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาให้มีความรู้ ทักษะ ในการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม พัฒนาแนวทางการดำเนินงานชมรมผู้สูงอายุ และเพิ่มบทบาทเครือข่ายด้านผู้สูงอายุในระดับพื้นที่ให้เข้มแข็ง กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมโดยการบรรยายให้ความรู้ พร้อมฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเนื้อหาที่สำคัญในเรื่องแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็ง การประเมินชมรมเข้มแข็งตามตัวชี้วัดคุณภาพ การจัดกิจกรรมนันทนาการ การจัดทำแผนงาน และการจัดทำแผนปฏิบัติการของชมรมผู้สูงอายุ โครงการโดย : กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา