อบจ.สงขลา ร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2

    2024-03-11 13:56:02
    วันนี้ (11 มี.ค. 67) ที่อาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2 โดยจัดให้มีพิธีสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ไปแล้ว พร้อมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการ พนักงานราชการในสังกัด เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โดยมีพลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วม กระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติอัตรา "กองเรือภาค" เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2535 เพื่อปฏิบัติการทางทะเลแทนกองเรือเฉพาะกิจ ทั้งในยามสงบและยามสงคราม ในการปกป้องคุ้มครองเอกราช และอธิปไตยของชาติ รักษาผลประโยชน์ และทรัพยากรของชาติทางทะเล ตลอดจนช่วยเหลือประชาชน ในกรณีมีภัยพิบัติต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อเหตุการณ์ โดยปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2552 ได้มี "พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพเรือ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2553" กำหนดให้ "ทัพเรือภาคที่ 2" เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ มีหน้าที่ "ป้องกันราชอาณาจักรและรักษาความมั่นคง รวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่าง ๆ และดำเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพ การป้องกันพื้นที่ การสารวัตรทหาร กิจการพลเรือน และการควบคุมเรือพาณิชย์ตามที่ได้รับมอบหมาย” มีผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา