นายกไพเจน เปิดโครงการเสริมสร้างจริยธรรม ให้แก่บุคลากร อบจ.สงขลา เพื่อให้ปรับทัศนคติ และมีพฤติกรรมที่ดี มีความตระหนักถึงบทบาทตนเอง ในการปฏิบัติราชการ

    2024-03-11 19:59:39
    วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีนางศิริพร ชูเกิด ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานฯ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการปฏิบัติงานตลอดจน มีทัศนคติและพฤติกรรมที่ดี ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบทบาทตนเองในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม โดยในวันที่ 11 มีนาคม 2567 ได้รับเกียรติจากนายตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช เป็นวิทยากร บรรยาย เรื่อง วินัย การรักษาวินัยตามประมวลจริยธรรม และการดำเนินการทางวินัยสำหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา