อบจ.สงขลา ร่วมขับเคลื่อนประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

    2024-03-12 17:59:54
    วันนี้ (12 มี.ค. 67) ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงขลา โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดสงบลา ติดตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของหน่วยงานรัฐในจังหวัดสงขลาติดตามการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐในพื้นที่จังหวัดสงขลา ของสำนักงาน ปปท.เขต 9 และสรุปสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงบลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยในที่ประชุมได้ร่วมพิจารณาแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุน ให้เกิดการยกระดับการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดสงบลา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อีกด้วย ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา