รองอับดลรอหมาน กล่าวให้กำลังใจ และให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมฯ เน้นย้ำให้ทุกคนต้องมีความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา มีความรัก สามัคคี ร่วมมือกันทำงานเป็นทีม

    2024-03-12 18:01:34
    วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นกำลังใจ และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 (ระหว่างวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2567) ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นำโดยนายสุพล สายทอง และคณะทีมหยดน้ำ ทำกิจกรรมเสริมสร้างสานสัมพันธ์ สร้างทัศนคติ พฤติกรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมของการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีคุณธรรม สร้างทีมสัมพันธ์ให้องค์กรแข็งแกร่ง สร้างภาวะผู้นำ และการทำงานเป็นทีม ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา