การประชุม การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

    2024-03-12 19:50:18
    วันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม การเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จมาทรงฝึกดำน้ำบริเวณพื้นที่เกาะโลซิน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี และประทับแรม ณ เรือหลวงอ่างทอง ระหว่างวันที่ 20-24 มีนาคม 2567 (เป็นการส่วนพระองค์) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้การรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จังหวัดสงขลาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ และพิจารณาแบ่งมอบภารกิจการเตรียมการรับเสด็จฯ รายละเอียดตามคำสั่งจังหวัดสงขลา ที่ 1400/2567 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2567 ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา