อบจ.สงขลา จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567

    2024-03-13 11:51:47
    วันที่ 13 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้ 1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตามการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารออนไลน์ - การจัดทำเพจ “ศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ.สงขลา” - เว็บไซต์ (Website) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา www.songkhlapao.go.th 2. การจัดทำโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (กิจกรรมที่ 2) - กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา สงขลา - อบรมให้ความรู้เรื่องการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน - อบรมเรื่องการบูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. ทิศทางการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา