อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย” 13 มีนาคม ประจำปี 2567

    2024-03-13 12:51:11
    วันนี้ (13 มี.ค. 67) ที่บริเวณส่วนจัดแสดงช้างเอเชีย สวนสัตว์สงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมกิจกรรม “วันช้างไทย” เพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของช้าง เพื่อการอนุรักษ์ช้างให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดี สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ตามธรรมชาติได้อย่างมีความสุข ทำให้ทุกคนได้ความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของช้าง และการปกป้องช้างไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยตลอดไป พร้อมด้วยพระครูโกศลอรรถกิจ เจ้าอาวาสวัดโคกเปรี้ยว ส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดสุภาษิตาราม อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง เข้าร่วม โดยมีนายนราเดช คำทัปน์ นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธาน และนายพิเชษฐ์ ทัปนวัชร์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขลา กล่าวรายงาน ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ พิธีไหว้ศาลปะกำ ซึ่งเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมรดกภูมิปัญญาของชาวกูยที่มีความผูกพันกับช้าง , การแสดงรำมโนราห์ ชุดพลายงามตามโขลง จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา , พิธีให้พรช้าง โดยเจ้าอาวาสวัดโคกเปรี้ยว (พระครูโกศลอรรถกิจ) , พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุน , กิจกรรมการให้อาหารช้าง (บุฟเฟต์) และนิทรรศการวันช้างไทย วันช้างไทย เกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากเล็งเห็นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้นจะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหน ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น คณะอนุกรรมการฯ จึงได้พิจารณาหาวันที่เหมาะสม ซึ่งครั้งแรกได้พิจารณาเอาวันที่ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทํายุทธหัตถี มีชัยชนะเหนือพระมหาอุปราชา แต่วันดังกล่าวถูกใช้เป็นวัน กองทัพไทยไปแล้ว จึงได้พิจารณาวันอื่นและเห็นว่าวันที่ 13 มีนาคม ซึ่งเป็นวันที่คณะกรรมการ คัดเลือกสัตว์ประจําชาติ มีมติให้ช้างเผือกเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยนั้นมีความเหมาะสม จึงได้นําเสนอมติเข้าสู่คณะรัฐมนตรี โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทางหนึ่ง และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบให้วันที่ 13 มีนาคม เป็นวันช้างไทย และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2541 สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของภาคใต้ มีพื้นที่ 878 ไร่ จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ ขยายพันธุ์ รวบรวมสัตว์ป่าของไทย และเพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ที่ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา สวนสัตว์สงขลา เป็นสวนสัตว์ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ สิ่งที่น่าสนใจ เช่น สวนน้ำ รีสอร์ท สัตว์ป่าที่จัดแสดงเช่น กวาง เสือโคร่ง หมี ยีราฟ เสือขาว ม้าลาย ช้าง ลิง และลิงอุรังอุตัง ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา