อบจ.สงขลา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา "ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง" กับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5

    2024-03-14 11:22:51
    (13 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุมกรรมาธิการ CA 406 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อพิจารณา "ญัตติเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากลิง" กับคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 5 โดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือการร่วมพิจารณาแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน อันเกิดจากลิง ซึ่งที่ประชุมมีมติร่วมกันคือ - เห็นชอบให้มีการแก้ไข พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้ลิงไม่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ในบางพื้นที่ - ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาลิงได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่นๆที่สำคัญซึ่งที่ประชุมจะต้องร่วมกันพิจารณาเพิ่มเติม ซึ่งจะนัดประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาในครั้งต่อไป ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา