ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข

    2024-03-14 19:48:37
    วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานบริหารชั้น 3 นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางสาวจตุพร จตุรวิทย์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริการสาธารณสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานทันตสาธารณสุข เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานทันตสาธารณสุข สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานแนวทางเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายเป็น บุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์กองสาธารณสุข