การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567

    2024-03-14 19:52:30
    วันที่ 14 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม อบจ.สงขลา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะอนุกรรมการฯ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมี นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งเรื่องเพื่อทราบแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยอ้างอิงจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง และผลการดำเนินงานด้านการส่งเสริมครอบครัวจังหวัดสงขลา ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ตามมติคณะรัฐมนตรีที่กำหนดให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันแห่งครอบครัว” เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยมีการบูรณาการร่วมกับวันผู้สูงอายุ และจัดให้มีการโล่และประกาศเกียรติคุณครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ที่ผ่านจากการประชุมพิจารณาคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำหรับผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวแจ้งผ่านศูนย์ปฏิบัติการฯ จำนวน 21 ราย ดำเนินคดีตามกฎหมายจำนวน 2 คดี และอีก 19 ราย ไม่ดำเนินคดี ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20 - 49 ปี จำนวน 13 ราย สาเหตุของการกระทำความรุนแรงที่พบมากสุด เกิดจากสาเหตุเมาสุรา ใช้ยาเสพติด รองลงมาคือปัญหาเศรษฐกิจ ด้านสถานการณ์ความเป็นอยู่ของครอบครัว ในปี 2566 พบว่ามีครอบครัวที่จดทะเบียนสมรส จำนวน 5,674 ครอบครัว ครอบครัวหย่าร้าง จำนวน 2,648ครอบครัว ครอบครัวที่มีสมาชิกในครอบครัวกระทำความรุนแรงต่อกัน จำนวน 41 ครอบครัว และครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 20,427 ครัวเรือน ขณะที่ผลสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวจังหวัดสงขลา ปี 2566 จากกลุ่มตัวอย่าง 750 ครอบครัวในจังหวัดสงขลา พบว่า สมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ย 4.42 คน อายุเฉลี่ยของผู้ตอบแบบตอบรับ 49.13 ปี ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการกำหนดแนวทางการจัดสมัชชาครอบครัวจังหวัดสงขลา ประจำปี 2567โดยยก 4 กลยุทธ์ ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อเป็นฐานสำหรับการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว ดังนี้ กลยุทธ์ที่ 1 การส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดี ใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรสำหรับครอบครัว ทั้งในบ้าน สถานศึกษา สถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 2 การสนับสนุนให้บุคคลในครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว สถานศึกษา สถานที่ทำงาน พื้นที่สาธารณะ ชุมชนและท้องถิ่น ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองให้สามารถเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่ครอบคลุมปัญหาและความจำเป็น กลยุทธ์ที่ 3 การส่งเสริมและบูรณาการภาคีเครือข่ายในทุกระดับให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งต่อการพัฒนามิติครอบครัว และ กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้เกิดการสร้างองค์ความรู้และการศึกษาวิจัยด้านครอบครัว ขอบคุณข้อมูลข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา