อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งตำเสา โครงการ “การการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางสังคม”

    2024-03-15 13:11:23
    วันนี้ (15 มี.ค. 67) ที่ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลทุ่งตำเสา โครงการ “การการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางสังคม” เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดในการพัฒนางาน และร่วมกันยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา นำโดยนายชอบ บิณกาญจน์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา นายจำนงค์ ชูมณี เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา และนางสาวทิวา ทวีสุต ปลัดเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา พร้อมคณะดูงาน โดยมีนางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาการผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พันตำรวจเอกหญิง ณัฏฐ์ฑีรา โรจนหัสดิน ประธานมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและพบปะคณะศึกษาดูงาน นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามคณะผู้บริหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ โดยเฉพาะด้านการส่งเสริมและป้องกันด้านสุขภาพอนามัย และการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบครบวงจร เพื่อลดการเกิดภาวเพึ่งพิง รวมถึงผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียง โดยผ่านกิจกรรมทางสังคมที่เหมาะสม ส่งผลให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยรูปแบบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการสร้างเสริมสุขภาพของผู้สูงอายุดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ผู้สูงอายุให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สามารถเป็นต้นแบบในการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ได้ ทั้งนี้ ภายหลังพิธีเปิดและพบปะคณะศึกษาดูงาน นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้นำคณะศึกษาดูงานเข้าเยี่ยมชมส่วนงานด้านต่าง ๆ ภายในศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม