อบจ.สงขลา และ มอ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ วิจัย และพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพ สร้างนวัตกรรมด้านสุขภาพ เพิ่มองค์ความรู้ และนำไปต่อยอดในอนาคต

    2024-04-18 12:19:51
    วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และพัฒนารูปแบบบริการด้านสุขภาพ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ โถงกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนารูปแบบบริการและนวัตกรรมด้านสุขภาพในการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน และร่วมกันส่งเสริมความรู้ทางวิชาการด้านการดูแลสุขภาพให้กับประชาชน อสม. และ รพ.สต. และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับในโครงการไปใช้ต่อยอดตามวัตถุประสงค์ อาทิเช่น ระบบ Smart Hospital at Home ระบบขนส่งอัจฉริยะ ระบบ Center of Supporter และโครงการพัฒนา Caregiver เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา