รองนายกอบจ.สงขลา เข้าร่วมประชุมหารือคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธี ฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ.1445) ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

    2024-04-18 16:28:52
    วันนี้ (18 เม.ย. 67) เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสงขลา นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมหารือคณะทำงานประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี 2567 (ฮ.ศ.1445) ณ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย โดยมีนายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ ปลัดจังหวัดสงขลา นายศักดิ์กรียา บินสาแหละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม . สำหรับในที่ประชุม ได้มีการหารือถึงแนวทางการดำเนินงานในการเตรียมความพร้อม แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกัน พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะในด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา เพื่อหาข้อสรุปและดำเนินการแก้ไขในจุดบกพร่องให้ได้รับการแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด . ด้านนายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า กรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ได้เปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2567 (ฮ.ศ. 1445) โดยกำหนดห้วงเวลาการลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม - 29 ธันวาคม 2566 และชำระเงินลงทะเบียนเป็นรายบุคคลเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์จริง ในอัตราคนละ 146,900 บาท ซึ่งในปีนี้มีชาวไทยมุสลิมที่ลงทะเบียนพร้อมเดินทางไปประกอบพิธี จำนวน 7,738 ราย . ทั้งนี้ในปี 2567 จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกำหนดพิธีส่งอำนวยพรแก่ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จากท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ สู่ท่าอากาศยานมาดีนะห์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ในเที่ยวบินขาไปช่วงต้น ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2567 และช่วงปลาย ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ส่วนเที่ยวบินขากลับช่วงต้น ระหว่างวันที่ 23-30 มิถุนายน 2567 และช่วงปลาย วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 . นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางด้วยการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามที่ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกำหนดให้กับผู้แสวงบุญทุกคน พร้อมออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 รวมทั้งการจัดส่งทีมแพทย์พยาบาลไปดูแลระหว่างการประกอบพิธี และติดตามเฝ้าระวังสุขภาพหลังเดินทางกลับอีก 14 วัน ด้วย . ขณะที่นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในส่วนของคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกรนั้น เราจะดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำข่าวการเตรียมความพร้อมในการส่งผู้กอบพิธีฮัจย์ การเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกต่างๆ การผลิตสปอตวิทยุภาคภาษาไทย และภาษามลายู โดยจะขอความอนุเคราะห์สถานีวิทยุกระจายเสียง วิทยุชุมชน และหอกระจายข่าวในพื้นที่ดำเนินการเผยแพร่ในช่วงต่างๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการผลิต info graphic ในเหตุการณ์สำคัญ เช่น บรรยากาศการเตรียมงาน บรรยากาศในช่วงเที่ยวบินปฐมฤกษ์ การจัดหาพิธีกรภาษาไทยและภาษามลายูท้องถิ่น ตลอดจนการ Live สด และประสานสื่อในการร่วมทำข่าว เป็นต้น ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา