นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพบปะพูดคุยนโยบายด้านการพัฒนาสตรี ในการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคลองแห

    2024-06-04 15:22:22
    วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายสันติ เหมมันต์ นายกเทศมนตรีเมืองคลองแห เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ประจำปี สมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ประจำปี ๒๕๖๗ ตามที่กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองคลองแห กำหนดจัดประชุมขึ้นเพื่ออบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานพัฒนาพัฒนาศักยภาพสตรี และได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนนำไปสู่ความเข้มแข็งของเครือข่ายต่างๆ โดยได้รับเกียรติจากนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายประจักษ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีฯ และนายอรุณ บุญรัศมี รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมพบปะสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาฯ พร้อมด้วย นายหมัดแสละ บิลหล๊ะ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ นายบันเจิด วงค์ชนากูล เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นายสน บิลโตะเตะ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ นางบุปผา ยักพันธ์ ประธานกรรมการพัฒนาสตรีตำบลคลองแห หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลฯ และสมาชิกกลุ่มสตรีอาสาพัฒนาเทศบาลเมืองคลองแห ร่วมในการประชุม ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดคลองแห ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ภาพ/ข่าว : เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา