อบจ.สงขลา ส่งเสริมและสนับสนุน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี

    2024-06-04 20:44:30
    นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายณัฐภัท ชุมทองเชิดบำรุง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมสบทบทุนต่อเติมมัสยิด ณ มัสยิดตัรกียะฮ์ บ้านทุ่งครก ม.5 ต.แค อ.จะนะ จ.สงขลา อบจ.สงขลา มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์วิถีชีวิตด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมโบราณสถาน ศาสนสถาน และสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้อันจะนำไปสู่ความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิด จัดให้มีอาคาร และศูนย์การเรียนรู้ด้านศาสนาและวัฒนธรรม และสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา