อบจ.สงขลา ” ขับเคลื่อนต่อเนื่อง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนรองรับสังคมสูงวัย"

    2024-06-05 21:43:15
    5 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนสงขลาวิทยามูลนิธิ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา #เวลา 13.00 น. นางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “อบรมการจัดทำร่างแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชน” (กิจกรรมย่อยที่ 3) ภายใต้โครงการอบรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมเครือข่าย อปท.รองรับสังคมสูงวัย) พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเทศบาลนครสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมี นายอำพล ธรรมปาโร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับประชาชน จิตอาสา กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ภาคีเครือข่ายสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในการดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชนทั่วไป ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยในชุมชน โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำข้อมูลการคัดกรองของประชาชนในชุมชนมาวิเคราะห์ในการจัดทำแผนสุขภาวะและธรรมนูญชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี นายชาคริต โภชะเรือง ผู้จัดการมูลนิธิชุมชนสงขลาและทีม นางสาวกมลทิพย์ อินทะโณ เจ้าหน้าที่เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 12 นางสาววณัชนภา ไฉนวงษ์ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครสงขลา และ นางสาวอารณีย์ ศุปการ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่า เป็นวิทยากร ภาพ/ข่าว เอญาดา สกูลหรัง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา