อบจ.สงขลา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขรัฐกลันตันและรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา

    2024-06-05 22:11:58
    วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณ สำนักงานกองสาธารณสุข (ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ และบุคลากร อบจ.สงขลา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขรัฐกลันตันและรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย (ซึ่งนำคณะโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส) ในโอกาสมาศึกษาดูงาน "ด้านการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแบบองค์รวม" และต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุร่วมกัน ณ จังหวัดสงขลา โดยมีคณะผู้แทนจากประเทศมาเลเซีย นำโดย Dr.Ahmad Faris Bin Awang รองนายแพทย์สาธารณสุขรัฐกลันตัน และหน่วยงานจากสำนักงานสาธารณสุขรัฐกลันตันและซาราวัก ประเทศมาเลเซีย จำนวน 42 คน ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา