โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 1 ผู้นำชุมชน, กลุ่มและองค์กรต่างๆภาคประชาชน “หลักสูตร สุดยอดผู้นำแห่งการพัฒนาองค์กรและชุมชน”

    2024-06-07 16:24:17
    วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ต สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้เกียรติกล่าวบรรยายพิเศษเรื่องบทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายศิริชัย เอกพันธ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา / นายพิษณุ หลีหีม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 2 อำเภอรัตภูมิ / นายพรชัย พานิชกรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 4 อำเภอเมืองสงขลา / นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา / นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา / นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม / นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรม และบุคลากรกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมในการรับฟังการบรรยายฯ โครงการฯ จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพให้กับของผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน สร้างภาวะผู้นำ สร้างแกนนำ เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชน,ชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาชุมชน สร้างความร่วมมือและผลักดันการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน, ท้องถิ่นของตนอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน ทั้งนี้ กิจกรรมมีการจัดอบรมบรรยายให้ความรู้ โดยในช่วงเช้าได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาและนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทของผู้บริหารองค์กรกับการพัฒนาท้องถิ่น, ชุมชน / ความสามารถของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง / ภาวะผู้นำกับบทบาทหน้าที่ในองค์กรและชุมชน / ความรู้ ความเข้าใจ ความสำคัญและความจำเป็นในเรื่องภาวะผู้นำ /ประโยชน์ของการมีภาวะผู้นำต่อการบริหารองค์กร และหัวข้อรูปแบบการเป็นผู้นำ,การทำงานแบบผู้นำที่ดี และในช่วงบ่ายได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จากวิทยากร ดร. สินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อการสร้างแนวคิดและคุณลักษณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร / การพัฒนาระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่เพื่อการบริหารงานที่ดี / กลยุทธ์ของผู้นำที่ทำให้เกิดการจูงใจของผู้ตามอย่างมีประสิทธิภาพ และหัวข้อภาวะผู้นำสำหรับการบริหารองค์กรและชุมชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการโดย : กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา