ร่วมกับ อบต.ท่าหิน สนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จัดงาน เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือ แลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด กระตุ้นการท่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

    2024-06-10 09:57:08
    อบจ.สงขลา ร่วมกับ อบต.ท่าหิน สนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด จัดงาน เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือ แลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด กระตุ้นการท่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ อ.สทิงพระ จ.สงขลา วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตโหนดนาเล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือแลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” พร้อมด้วย นายพัศวัส บุญชู หัวหน้าฝ่ายการท่องเที่ยว รักษาราชการเเทนผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวเเละกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนที่งภาครัฐเเละภาคเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิด โดยมี นายทวี มาชูชิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน กล่าวรายงาน นางพูนทรัพย์ ชูเเก้ว หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิตโหนดนาเล กล่าวต้อนรับ ตำบลท่าหินเป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีการทำนาและปลูกพืชพันธุ์อื่นๆ โดยเฉพาะตาลโตนด ซึ่งเป็นพืชทนแล้ง ทนน้ำท่วม ก่อให้เกิดวิถีการดำรงชีวิตของคนในชุมชนที่มีความผูกพันกับตาลโตนดมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาการแปรรูปผลผลิตตาลโตนด ได้รับการสานต่อและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความหลายหลายและเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงพื้นที่ชายฝั่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศ ทำให้มีสัตว์น้ำอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ตำบลท่าหินเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะปลาดุกทะเล หรือเรียกกันในภาษาถิ่นว่า ปลามิหลัง โดยสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายให้แก่ผู้ประกอบอาชีพประมงในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน และศูนย์วิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล เล็งเห็นคุณค่าของทุนธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ซึ่งเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยว จึงกำหนดจัดโครงการ “เที่ยวท่าหิน กินปลามิหลัง นั่งเรือ แลบัวชมพู เรียนรู้วิถีตาลโตนด” เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอสทิงพระ และเชิญชวนให้นักท่องเทียวที่ชื่นชอบและสนใจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ (Eco Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Calture Tourism) ซึ่งจะก่อให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจในชุมชน ภายในงานมีกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลากะพง,ปลาขี้ตัง) กิจกรรมปลูกตาลโตนด การแสดงของเยาวชนในพื้นที่อำเภอสทิงพระ การออกบูทแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากตาลโตนด #เที่ยวท่าหินกินปลามิหลัง67 #อบจ_สงขลา #กองการท่องเที่ยวเเละกีฬา_อบจ_สงขลา