ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

    2024-06-10 10:21:21
    อบจ.สงขลา ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสงขลา (กิจกรรมวันที่สอง : กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ) วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของจังหวัดสงขลา (กิจกรรมวันที่สอง : กิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ) พร้อมด้วย นางสุภาณี วรจินต์ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สงขลา และข้าราชการ อบจ.สงขลา เข้าร่วมในกิจกรรมฯ โดยมี นายเศวต เพชรนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ ในกิจกรรมฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ร่วมพิธี เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และราชกรณียกิจ, ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา, รับชมภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ชุด "เฉลิมพระเกียรติ ฉัตรแก้วคุ้มเกล้าชาวประชา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ" และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จำนวน 2 ชุด ได้แก่ มโนราห์พื้นบ้าน และโขนเฉลิมพระเกียรติฯ ทรงพระเจริญ ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา