โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)

    2024-06-10 10:45:16
    กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) วันที่ 8 มิถุนายน 2567 ที่อาคารกิตดำรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเเล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) กิจกรรมที่ 1 โดยมี นายวิสิทธิ์ รุจิเรข สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอสิงหนคร นายไพฑูรย์ เสียงเล็ก ผู้บริหารเจี้ยง เซ็นเตอร์ชะเเล้ ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนชะเเล้ นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลชะเเล้ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา เเละผู้เข้ารับการอบรม ร่วมใน กิจกรรมฯ โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมอาชีพ กิจกรรมที่ 1 หลักสูตรเทคนิควิธีการปรุง เเปรรูปอาหารตามมาตรฐานของ อย.ด้วยสูตรอาหารพื้นบ้าน เเละการจัดโต๊ะอาหาร การจัดจานเพื่อความสวยงาม การทำเมี่ยงปลากะพง ปลากะพงเซีย ซอสเเกงพะเเนง เครื่องดื่มน้ำอัญชัญ โดยมีคณะวิทยากรจาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลามาให้ความรู้ในวันนี้ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ การอนุรักษ์เเละพัฒนาภูมิปัญญาด้านอาหาร การนำความรู้เเละประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเอง การลดรายจ่ายให้เเก่ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพเเละสร้างรายได้ให้กับชุมชน การประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จัดกิจกรรม รวมถึงเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพเเละร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละวิถีชุมชน ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา