กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)กิจกรรมที่ 1

    2024-06-10 14:12:20
    กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง)กิจกรรมที่ 1 วันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ อาคารกิตดำรงค์ หมู่ที่ 4 ตำบลชะเเล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนเเละเครือข่ายด้านความเข้มเเข็งของชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมบูรณาการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอาชีพ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง) กิจกรรมที่ 1 โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการเเทน ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา นายไพฑูรย์ เสียงเล็ก ผู้บริหาร เจี้ยง เซ็นเตอร์ชะเเล้ ศูนย์ท่องเที่ยวชุมชนชะเเล้ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา เเละผู้เข้ารับการอบรม ร่วมในกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมในวันนี้ เป็นการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรการเเปรรูปสมุนไพร การผลิตลูกประคบเพื่อการนวดผ่อนคลาย การรับฟังบรรยายในหัวข้อ “การดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การนวดไทย” การทำความเข้าใจผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การเเพทย์เเผนไทย โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ การนวดเพื่อการดูเเลสุขภาพผู้สูงอายุเเละหัวข้อ “ลูกประคบสมุนไพรไทย” การอบรมเชิงปฏิบัติการ พร้อมสาธิตเเละฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การนวดเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ” เเละ”การประคบสมุนไพรไทยเพื่อบรรเทาอาการปวดตามร่างกาย“ โดยมีคณะวิทยากรจากคณะการเเพทย์เเผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาให้ความรู้ในวันนี้ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการครองชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ การอนุรักษ์เเละพัฒนาภูมิปัญญาด้านอาหาร การนำความรู้เเละประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาต่อยอด ประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของตนเอง การลดรายจ่ายให้เเก่ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพเเละสร้างรายได้ให้กับชุมชน การประชาสัมพันธ์เเละส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่จัดกิจกรรม รวมถึงเป็นการประสานความร่วมมือในการทำงานระหว่างส่วนราชการต่างๆ ภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชนในพื้นที่ การส่งเสริมอาชีพเเละร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เเละวิถีชุมชน ภาพ/ข่าว : กองสวัสดิการสังคม อบจ. สงขลา