โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 ผู้นำท้องถิ่น หลักสูตร สุดยอดผู้นำแห่งการพัฒนาองค์กรและชุมชน มุ่งเพิ่มศักยภาพของผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    2024-06-10 16:14:24
    กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 รุ่นที่ 2 ผู้นำท้องถิ่น หลักสูตร สุดยอดผู้นำแห่งการพัฒนาองค์กรและชุมชน มุ่งเพิ่มศักยภาพของผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง Queen A โรงแรม ลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรและชุมชน) รุ่นที่ 2 ผู้นำท้องถิ่น หลักสูตร สุดยอดผู้นำแห่งการพัฒนาองค์กรและชุมชน พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ บทบาทของผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย ผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ โดยมี นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา // กล่าวรายงาน นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ในการพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งนั้น หลักสำคัญประการหนึ่ง คือ ต้องพัฒนาศักยภาพของผู้นำในชุมชนให้มีองค์ความรู้ทั้งในด้านศาสตร์และศิลป์ “ต้องมีความรู้คู่กับความสามารถในการบริหารและพัฒนาชุมชน เพื่อการทำงานร่วมกันกับประชาชนและชุมชนในการนำพาชุมชนไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการพัฒนา นั่นคือ การที่คนในชุมชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน “การพัฒนาศักยภาพผู้นำซึ่งมีบทบาทในการพัฒนา เข้าถึง และสามารถดึงความร่วมมือของกลุ่มคนในชุมชนมามีส่วนร่วมในการพัฒนานั้น จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งซึ่งจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น จำนวน 300 คน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชนดังกล่าว เพื่ออบรมให้ความรู้ความเข้าใจส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้นำท้องถิ่น/ผู้นำชุมชน สร้างภาวะผู้นำ เพิ่มศักยภาพของผู้นำเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของตนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร จำนวน 5 รุ่น ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลาและนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ภาคเช้าในหัวข้อเรื่อง บทบาทของผู้บริหารองค์กรกับการพัฒนาท้องถิ่น/ชุมชน , ความสามารถของผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ ในภาคเช้า และการอบรมให้ความรู้ โดยวิทยากร นายสินธพ อินทรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ภาคบ่ายในหัวข้อเรื่อง การสร้างแนวคิดและคุณลักษณะเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาระบบความคิดของผู้นำยุคใหม่เพื่อการบริหารงานที่ดี เป็นต้น พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการโดย : กองสวัสดิการสังคม อบจ.สงขลา ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา