อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

    2024-06-11 09:57:13
    วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายจรัส ชุมปาน ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการพัฒนาสังคม, หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน "กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา" องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ซึ่งนำโดย นายประจวบ แก้วเขียว รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา และ นายสุนทร แทบทับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ด้วยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานกองทุนฯ มีความรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงาน และสามารถนำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนากองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพังงาให้มีประสิทธิภาพและช่วยเหลือประชาชนที่มีสิทธิในพื้นที่จังหวัดพังงาให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยมี นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสงขลา” ภาพ//ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา