อบจ.สงขลา ร่วมน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบาย ในหลวง ร.10 เพื่อการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่า ในพิธีรับมอบกล้าต้นไม้ โครงการ 7.2 ล้านต้น

    2024-06-14 14:58:50
    ตามที่รัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จำนวน 10 โครงการ โดยน้อมนำแนวพระราชดำริ พระราชปณิธาน และพระบรมราโชบายเกี่ยวกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งจะมุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุด ช่วงบ่ายวันนี้ (14 มิ.ย. 67) ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีรับมอบกล้าต้นไม้ โครงการ 7.2 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมกับส่วนกลางกรุงเทพมหานคร ผ่านระบบ Video Conference ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปปลูกในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานและครัวเรือน และมีส่วนร่วมในการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยการปลูกไม้มีค่าอย่างน้อยคนละ 1 ต้น โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โครงการ 72 ล้านต้น พลิกฟื้นผืนป่า เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเป็นการฟื้นฟูและรักษาสภาพป่าต้นน้ำ รวมถึงการคืนสภาพโครงสร้างของระบบนิเวศให้กับผืนป่าทั่วประเทศ รัฐบาลจึงจัดทำโครงการเพื่อรวมพลังจิตอาสาของทุกภาคส่วนในการร่วมกันปลูกป่า และบำรุงรักษาต้นไม้ เพื่อคืนธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ คืนอากาศสะอาดให้กับประชาชน โดยตั้งเป้าหมายในการปลูกป่าทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 7.2 ล้านต้น ทั้งนี้ ได้มอบให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลักในการรับลงทะเบียน จัดหาพันธุ์กล้าไม้ และรวบรวมข้อมูลการปลูกต้นไม้ของทุกหน่วยงาน องค์กร หรือกลุ่มบุคคล เพื่อใช้ประกอบในการดูแลรักษาต่อไป ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา