นางพรเอื้อ เชื้อแหลม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วม กิจกรรมจิตอาสาและศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม ภายใต้โครงการพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปี 2567 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน

    2024-06-14 15:05:30
    วันนี้ (14 มิถุนายน 2567) ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในกิจกรรมจิตอาสาและศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 ศาสนา โดยมี นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา นางสุนิสา รามแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ ผู้นำศาสนา เจ้าหน้าที่ เด็กเยาวชนและนักเรียนทั้ง 3 ศาสนา กว่า 80 คน เข้าร่วม . ด้วยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมการโครงการพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาและศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 ศาสนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นทุนอันทรงคุณค่า เป็นสื่อเชื่อมใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน สร้างสภาวะแวดล้อมให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องระหว่างวัฒนธรรม อันนำไปสู่ความสงบสุขและสมานฉันท์ในสังคม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน/หมู่บ้านตามแนวทางที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและศาสนาของประชาชน และขยายความคิดการนำหลักศาสนามาเสริมกระบวนการพัฒนาสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในชุมชน รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดการศึกษา เรียนรู้ ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความรู้ในหลักธรรมทางศาสนา วัฒนธรรมและความร่วมมือที่ดีต่อกันระหว่างองค์กรทางศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข . นายอำนวย พิณสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้ดำเนินกิจกรรมในรูปแบบของจิตอาสาและศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 ศาสนา ซึ่งน้อง ๆ เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ถือเป็นผู้แทนของ 3 ศาสนา นับเป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้ามาเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรม คือ สังคมที่อยู่ร่วมกันทุกเชื้อชาติ ศาสนา ในจังหวัดสงขลา และเป็นสิ่งที่อยู่กันมายาวนานแต่รุ่นบรรพบุรุษ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากเราจะได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาแล้ว ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละศาสนา โดยผู้รู้ทั้ง 3 ศาสนามาเป็นวิทยากรบรรยาย พร้อมทั้งได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ชัดเจนและเป็นองค์ความรู้โดยแท้จริง . โดยหลังเสร็จพิธีเปิดฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ให้เกียรติปล่อยขบวนขบวนรถรางชมเมือง เพื่อให้เด็กเยาวชน 3 ศาสนาและผู้ร่วมกิจกรรมเดินทางโดยใช้รถรางชมเมืองไปยังสถานที่เรียนรู้วิถีวัฒนธรรม 3 ศาสนา โดยจุดแรกไปยังอาวาสวัดมัชฌิมาวาส (วัดกลาง) ต่อด้วยคริสตจักรแบ๊บติสต์สงขลา และมัสยิดอุสาสนอิสลาม . ข่าว/ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา