นายก อบจ.สงขลา ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมสร้างถนนสายออกเขา หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหวัง ต.นาทับ อ.จะนะ

    2018-10-24 10:51:28
    เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก องค์การบริหาร่ส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตามการซ่อมสร้างถนนสายออกเขา หมู่ที่ 9 ต.ทุ่งหวัง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา