ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567

    2024-07-02 15:35:19
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2/2567 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 3/2567 พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมฯ ทั้งนี้ เรื่องที่แจ้งเพื่อพิจารณาในการประชุม มีดังนี้ - พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา - ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 5/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โครงการโดย : กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ อบจ.สงขลา ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา