นายก อบจ.สงขลา ต้อนรับนักศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.สงขลา

    2024-07-02 15:59:15
    วันนี้ (2 กรกฎาคม 2567) ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช จำนวน 15 คน ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ และการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา วัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ให้นักศึกษาได้มีเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และร่วมดำเนินกิจกรรมทางด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและองค์การภาครัฐ ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา