อบจ.สงขลา ร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567

    2024-07-02 16:25:19
    วันนี้ (2 ก.ค. 67) ที่ห้องประชุมแหลมสนอ่อน ชั้น 2 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดส่งขลา นายเชิดเกียรติ เมธีลักษณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ตามที่ได้มีการร้องเรียนและร้องทุกข์จากชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนจากการถูกรบกวนจากลิงป่า เช่น ลิงแสม ทำลายพืชผลทางการเกษตร ทรัพย์สินของประชาชน หน่วยงานราชการ รวมทั้งก่อความเดือดร้อนแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่ต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้น ดังนั้นเพื่อให้การบริหาร จัดการปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแก้ไขปัญหาดังกล่าว จังหวัดสงขลาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานบริหารจัดการปัญหาลิงในพื้นที่จังหวัดสงขลาขึ้น โดยในที่ประชุม นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานการประชุม ได้กำชับถึงอำนาจ บทบาท และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเฉพาะท้องถิ่น ทั้ง อบต. และเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ถือเป็นกุญแจสำคัญในการรับไม้ต่อที่ต้องมีแผนรองรับในมือ ไม่ละเลย ละเว้นหน้าที่ ต้องมีข้อมูล มีการติดตามช่วยเหลือ และการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมหารือด้านการแก้ไขปัญหาสัตว์ป่าที่ก่อให้เกิดผลกระทบหรือสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชน , หลักเกณฑ์และวิธีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสัตว์ป่า พ.ศ.2567 และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาลนครสงขลา อีกด้วย ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา