อบจ.สงขลา ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

    2024-07-03 10:17:11
    วันนี้ (2 ก.ค. 67) ณ อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติฯ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พต้อมด้วยพระครูปุญญาพิศาล เจ้าคณะอำเภอสทิงพระ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบทฯ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2567 ผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทเป็นบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แบ่งเป็นส่วนกลางจำนวน 73 คน ส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด ๆ ละ 73 คน จัดพิธี ณ วัดในจังหวัดต่าง ๆ ที่กำหนด มีหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินโครงการฯ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยจัดพิธีพร้อมกันกับส่วนกลาง ซึ่งจังหวัดสงขลา ได้กำหนดดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ ในระหว่าง วันที่ 14 กรกฎาคม-3 สิงหาคม 2567 (รวม 21 วัน) ณ วัดพะโคะ ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ข่าว/ภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา