อบจ.สงขลา ยกระดับคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครอง จัดฝึกอบรมทักษะและฝึกอบรมอาชีพ “งานหัตถกรรมจากเส้นพลาสติก” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอยุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567

    2024-07-03 15:05:05
    วันนี้ (3 ก.ค. 67) ที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอยุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 (กิจกรรมฝึกอบรมทักษะและฝึกอบรมอาชีพแก่คนพิการทางสติปัญญา) โดยมีนางทัศนีย์ ณ สงขลา ประธานศูนย์สงเคราะห์บุคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ นายกิตติศักดิ์ ทองสุวรรณ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายศิริ เหระเบ็ญหมาด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง // นางสาวชวนพิศ ณ รังษี ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าชะมวง และหัวหน้าส่วน ข้าราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตลอดจนส่วนราชการ วิทยากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าร่วม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการคมนาคม การสื่อสาร การศึกษา การสาธารณสุข ที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตของคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเต็มศักยภาพ เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไป โดยมีแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกแนวทางหนึ่ง คือ การส่งเสริมการประกอบอาชีพ “หากคนพิการ พ่อแม่ผู้ปกครอง และผู้ดูแลคนพิการได้รับการฝึกทักษะอาชีพจนสามารถประกอบอาชีพเองได้ นอกจากจะเป็นการลดค่าใช้จ่าย ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการมีความภูมิใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า” สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมงานหัตถกรรมจากเส้นพลาสติก โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างโอกาสให้คนพิการทางสติปัญญาและผู้ปกครองได้มีงานอิสระทำในครอบครัว สามารถเสริมสร้างรายได้ให้เพียงพอกับการดำเนินชีวิต ลดความตึงเครียดทางด้านเศรษฐกิจของครอบครัว และเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านอาชีพแก่กลุ่มผู้ปกครองให้ช่วยพัฒนาทักษะดังกล่าวแก่กลุ่มอื่น ๆ ในชุมชน นอกจากนั้น ยังสามารถใช้กระบวนการจากการฝึกอบรมมาเป็นกลยุทธ์ในการเสริมสร้างสมาธิโดยธรรมชาติให้เกิดแก่ตัวผู้ฝึกปฏิบัติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาด้านการเรียนรู้ในทักษะอื่น ๆ สืบเนื่องไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และยังสนับสนุนให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ผู้ดูแลคนพิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนพิการสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปปฏิบัติจริงได้ นำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการทางสติปัญญา ครอบครัวและผู้ดูแลคนพิการต่อไป ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา