นายก อบจ.สงขลา ร่วมพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จ.สงขลา

    2024-07-04 14:25:38
    วันนี้ (4 กรกฎาคม 2567) ที่ หอประชุมเปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในฐานะศิษย์เก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหาวชิราวุธ สงขลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และร่วมในพิธีสวมหมวกพิธีการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลาโดยมี นายวันชัย โภชนกิจ ประธานกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา อดีตอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน พร้อมด้วยนายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศบาลนครสงขลาผู้แทนกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ ผู้บริหาร อาจารย์ และนักเรียนร่วมในพิธีสวมหมวกพิธีการ ณ ห้องประชุม เปรม 100 ปี มหาวชิราวุธ โรงเรียนมหาวชิราวุธสงขลา โดยที่ครื่องแบบชุดพิธีการของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ถือเป็นเครื่องแบบที่แสดง ถึงเกียรติยศ ศักดิ์ศรีอันเป็นมงคลยิ่ง เป็นเครื่องแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมอันดีงามลูกนักเรียนผู้สวมใส่ทุกคน จึงต้องรักษาไว้ซึ่งเกียรติ และพึงระลึกเสมอว่าต้องประพฤติตนอย่าง ถูกต้องเหมาะสม ดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี สมเป็นลูก ของสมเด็จพ่อรัชกาลที่ 6 ของโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา จึงกำหนดให้มีพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ สำหรับนักเรียนขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทุกคน มีความภาคภูมิใจ ตระหนักและ เห็นความสำคัญของการแต่งกายชุดพิธีการ เพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน พึงระลึกเสมอ ว่าต้องประพฤติตนอย่างเหมาะสมและดำรงไว้ซึ่งคุณงามความดี ในปีการศึกษา 2567 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีสวมหมวกชุดพิธีการ จำนวน 653 คน