โครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข) ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ

    2024-07-04 16:34:15
    วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข) ผ่านระบบออนไลน์พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจังหวัดสงขลาเขตอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสงขลา ต.เทพา อ.เทพา จ.สงขลา มีนายเอกชัย แก้วรัตนะ นายอำเภอเทพา กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย เกิดความภาคภูมิใจในชาติไทยและเกิดความชาบซึ้ง และสำนึกในบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย