อบจ.สงขลา เปิดตลาดเกษตร อ.รัตภูมิ "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Local Market)" เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรในพื้นที่

    2024-07-05 20:37:22
    วันนี้ (5 ก.ค. 67) ณ ตลาดวังไทร (หลาดกรีนปั้นสุข) หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา นายธัชธาวินท์ สะรุโณ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีเปิดตลาดเกษตร อบจ. "ตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว" อำเภอรัตภูมิ โดยมีนายอาทิตย์ สังธรรมรอด ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอรัตภูมิ กล่าวต้อนรับ นางกชภัส สุทธิกรทวี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และนายสง่า เพ็ชรพรหม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา เขตอำเภอรัตภูมิ กล่าวขอบคุณ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดสงขลา ผู้ค้า และพี่น้องเกษตรกรเข้าร่วม สำหรับตลาดเกษตร อบจ. "ตลาดนัดท้องถิ่น สีเขียว" อำเภอรัตภูมิ เพื่อส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตร ผู้ประกอบการในจังหวัดสงขลา ได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า และผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าคุณภาพดีจากผู้ผลิตโดยตรง อีกทั้งเป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจระดับชุมชน/ครัวเรือน อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ ด้านการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ์โดดเด่นและมีมูลค่า โครงการตลาดเกษตร อบจ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มีเป้าหมายจัดกิจกรรมตลาดเกษตร อบจ. ให้ครอบคลุมทั้ง 16 อำเภอ และตลาดในห้างสรรพสินค้า/ตลาดสุขภาพ ซึ่งสอดรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรม "ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว (Green Local Market)" เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิต การจำหน่ายและการตลาด ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้ครบวงจร ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา