อบจ.สงขลา ร่วมสนับสนุนการจัดงานวากัฟ ครั้งที่ 2 สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรม และเมาลิดสัมพันธ์เมืองคลองแห

    2024-07-06 16:52:31
    วันนี้ (5 ก.ค. 57) ที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในนามคณะกรรมการจัดงานฯ กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดการจัดงานวากัฟ ครั้งที่ 2 สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรม และเมาลิดสัมพันธ์เมืองคลองแห พร้อมด้วย ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด โดยมี อาจารย์ประสาน ศรีเจริญ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้ทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี/ผู้แทนจุฬาราชมนตรี //เป็นประธานในพิธีเปิด และ นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกฯองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา //กล่าวสนับสนุนการจัดงานฯ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองคลองแห ได้กำหนดจัด "งานวากัฟ ครั้งที่ 2 สร้างสมานฉันท์สู่สังคมพหุวัฒนธรรม และเมาลิดสัมพันธ์เมืองคลองแห" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนกองทุนบูรณะมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินการพัฒนาด้านสังคม และเศรษฐกิจในชุมชนมุสลิมจังหวัดสงขลา (กองทุนวากัฟ) อันเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมมุสลิม มีองค์กรที่สามารถรองรับและค้ำจุนยามเกิดวิกฤตหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลในสังคม และเสริมสร้างสัมพันธภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งพี่น้องมุสลิมและต่างศาสนิก ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขท่ามกลางความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งจัดเมาลิดสัมพันธ์ เพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติและเกียรติคุณของบรมศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และเผยแพร่จริยวัตรอันงดงามและทรงคุณค่าของท่าน อีกทั้งรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญและการน้อมนำเอาแบบฉบับอันประเสริฐยิ่งของท่านมาเป็นแนวทางแห่งการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการศึกษาเรียนรู้หลักสามัคคีธรรมและหลักเมตตาธรรมในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกในการแบ่งปันและมีจิตสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมและเพื่อนมนุษย์ และสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม อันเป็นกระบวนการที่จะนำมาซึ่งความร่วมมือในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในทุกมิติได้อย่างยั่งยืนต่อไป การจัดงานในครั้งนี้ มีกำหนดการ 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2567 โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน ประกอบด้วย การเสวนาของผู้แทนจากศาสนา พุทธ คริสต์ และอิสลาม, การปาฐกถา, การบรรยายธรรม และการเสวนาของผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา, กิจกรรมเยาวชน : การทดสอบท่องจำอัลกุรอาน, อนาชีด, ปันจักสีลัต เป็นต้น ภาพ/ข่าว: ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา