จังหวัดสงขลา ประชุมคณะกรรมการผลักดันการทำงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2567

    2024-07-06 17:00:11
    . บ่ายวันนี้ (5 ก.ค. 67) นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการผลักดันการทำงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครั้งที่ 2/2567 โดยมีนายราม วสุธนภิญโญ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา . โดยในที่ประชุมได้มีการติดตามประเด็นการถอนหมุดความเสี่ยงต่อการทุจริต กรณีโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ของกรมโยธาธิการและผังเมืองที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้และตัวอาคารก่อสร้างเริ่มมีการเสียหาย ผุพัง และยังเป็นแหล่งมั่วสุมอบายมุขของเยาวชน สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบ ดูแล แก้ไข และปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้และนำไปสู่การถอนหมุดประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตให้แล้วเสร็จ . จากนั้น เป็นการติดตามสถานการณ์การทุจริตในจังหวัดสงขลาและแนวทางการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสงขลา โดยสถิติเรื่องกล่าวหาร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 3 กรกฎาคม 2567 มีการร้องเรียนมากถึง 117 เรื่อง มากเป็นลำดับที่ 1 ของเขตพื้นที่ภาค 9 ลำดับที่ 2 ของภาคใต้ และลำดับที่ 17 ของประเทศ โดยจำนวนของคำกล่าวหาพบว่าหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานที่ถูกร้องสังกัดมากที่สุด . นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567, การแก้ไขปัญหาโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองโหน อำเภอกระแสสินธุ์ รวมถึงการพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และระบบแผนที่ต่อต้านการทุจริตและการปักหมุดพื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริตในพื้นที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น ข่าว-ภาพ : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา