อบจ.สงขลา จัดอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การทำแบบฟอร์มออนไลน์-ภาพกราฟิก ต่อยอดการผลิตสื่อสู่โลกออนไลน์

    2024-07-08 13:53:03
    วันนี้ (8 กรกฎาคม 2567) ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และจัดทำภาพ (Infographic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 3 โดยมี นางมยุรี พานชัย ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสงขลา ได้มีความรู้ความสามารถในการสร้างสื่อผลิตสื่อใช้งานบนโลกออนไลน์ สามารถใช้งานโปรแกรมผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตร การทำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และจัดทำภาพ (Infographic) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในจังหวัดสงขลา โดยจัดอบรม รุ่นละ 30 คน หลักสูตรการอบรมมีระยะเวลา 5 วัน วันละ 3 ชั่วโมง กำหนดจัดอบรม 3 รุ่น ในครั้งนี้เป็นการจัดอบรม รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8-12 กรกฎาคม 2567 ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา