อบจ.สงขลา ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ที่จำเป็นได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน อ.สิงหนคร

    2024-07-09 13:52:59
    วันนี้ (9 กรกฎาคม 2567) นายปรีชัย มาละวรรณโณ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนและจำเป็นได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน ในเขตพื้นที่อำเภอสิงหนคร พร้อมด้วย อสม. และ อบต. ในพื้นที่อำเภอสิงหนคร อบจ.สงขลา ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้ป่วยติดเตียงที่มีฐานะยากจนและจำเป็นได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วน โดยมีกลุ่มเป้าหมายพื้นที่ จังหวัดสงขลา อำเภอละ 10 ราย ซึ่งในวันนี้ได้กำหนดแผนการลงเยี่ยม เพื่อมอบเงินช่วยเหลือ รายละ 3,000 บาท และถุงยังชีพ ในเขตอำเภอสิงหนคร ตำบลชิงโค ตำบลวัดขนุน ตำบลรำแดง ตำบลทำนบ และตำบลสทิงหม้อ จำนวน 10 ราย ดังนี้ 1.นายสิทธิ์พร ศัยสิทธิ์ 94/5 หมู่ที่ 1 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 2.เด็กชายธีรเมธ อ่อนน้อม 25/4 หมู่ที่ 8ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 3.นายแดง โครธา 12 หมู่ที่ 10 ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 4.นางหนูคลิ้ง ขุมเกศ 69 หมู่ที่ 1ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 5.นางแดง เมืองศรี 61 หมู่ที่ 5 ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 6.นายมนูญ จิตภักดี 16 หมู่ที่ 6 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 7.นางจวน นวลศรี 47 หมู่ที่ 6 ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 8.นายห้อง บุญเลิศ 38 หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 9.นางเจริญสุข สังข์ศิลป์เลิศ 87 หมู่ที่ 4 ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 10.นางปวีณา พรหมสถิต 161/3 หมู่ที่ 1 ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา #อบจสงขลา #รวมพลังร่วมสร้างสุข ภาพ/ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา