อบจ.สงขลา เชิญคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมพิจารณาแผนฯ ครั้งที่ 5/2567 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวสงขลาตามภารกิจที่รับผิดชอบ

    2024-07-09 16:44:58
    วันที่ 9 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมติณสูลานนท์ ชั้น 2 ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 2/2567 โดยมีผู้บริหารจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น // สมาชิกสภาฯ // หัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนราชการ รัฐวิสาหกิจ // ตัวแทนภาคประชาชน // รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5/2567 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต่อไป ภาพ / ข่าว : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.สงขลา