รองนายก อบจ.สงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

    2018-10-26 14:42:54
    26 ตุลาคม 2561 นายอับดลรอหมาน กาเหย็ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานหลักสูตร “อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง” รุ่นที่ 1 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำโดยนายประเสริฐ สุภัคพงษ์กุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 73 คน ซึ่งหลักสูตรได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ระหว่างวันที่ 21-27 ตุลาคม 61 สงขลา คณะผู้เข้าอบรมได้เข้ารับการบรรยายสรุปในหัวข้อเรื่อง “การบริหารจัดการในสภาวะเกิดเหตุฉุกเฉินในท้องถิ่นแบบบูรณาการ” หลังจากนั้นทางคณะดูงานยังได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์สั่งการ บูรณาการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 กับศูนย์วิทยุ 191 และศูนย์ควบคุมกล้อง CCTV ที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 16 อำเภอในจังหวัด ณ อาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ภาพ : ยลดา นุ่นเหว่า / ฐานิตย์ แก่นกระจ่าง ข่าว : วีระศักดิ์ เลิศศักดิ์พณิชย์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา