นายก อบจ.สงขลา ร่วมประชุมหารือการวางแผนบริหารจัดการ ร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนาชายแดนใต้

    2018-10-30 10:21:06
    29 ตุลาคม 2561 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมในการประชุมหารือการวางแผนบริหารจัดการ ร่วมเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดชายแดนใต้ พัฒนาไร้รอยต่อ มิติใหม่แห่งการพัฒนาชายแดนใต้ โดยมี พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบไร้รอยต่อ ขานรับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อหารือร่วมกัน ภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องงานพัฒนาทั้งหน่วยงานด้านการเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ คมนาคม ดิจิทัล พร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด 5 จังหวัดชายแดนใต้ หน่วยงานภาคเอกชนที่ร่วมพัฒนา และตัวแทนภาคเอกชนทุกภาคส่วนมาระดมหารือการชี้แจง กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่ต้นแบบ พื้นที่อุตสาหกรรม 5 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจไร้รอยต่อ สามารถดำเนินการเป็นรูปแบบโดยเร็วตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีศอ.บต.เป็นศูนย์กลาง โดยมีตัวแทนจาก 14 เขตเศรษฐกิจนำเสนอรายงานความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจทั้ง 14 เขตภาคใต้ บทบาทและภารกิจที่เกี่วข้องของแต่ละหน่วยงาน ให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการต่างๆ